Algemene voorwaarden abonnement fit•me (Apple Appstore)

Aanbieder van de App

De fit•me app (“App” of “Dienst”) is een applicatie van C Formats GmbH (geregistreerd onder HRB 50721 bij de rechtbank Düsseldorf, Duitsland), Grünstraße 8, 40212 Düsseldorf, Duitsland, e-mailadres: [email protected] (“C Formats”), welke gedownload kan worden via de App Store van Apple Inc. (“App Store”). Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment via de App worden nagelezen.

Beschrijving van de App

 1. Door middel van de App heeft u als gebruiker de beschikking over uw eigen digitale persoonlijke trainer, coach en voedingsadviseur. Selecteer uw eigen doel op het gebied van training en voeding en krijg wekelijks i) 3 trainingsvideo’s, ii) voedingsschema’s en recepten en iii) motivatie coaching en verdere informatie.
 2. Het gebruik van de App is gratis totdat u alle 3 de categorieën (“training”, “voeding” en “coaching”) één keer in de App hebt geopend. Nadat u alle 3 de categorieën éénmaal hebt geopend dient u een betaald abonnement af te sluiten via de App Store om gebruik te kunnen blijven maken van de App.

Uw gezondheid

 1. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het gebruik van de App volledig voor eigen risico is.
 2. Maak alleen gebruik van deze App als u in goede algemene gezondheid bent. Neem voordat u gebruik maakt van deze App contact op met een (huis)arts én bespreek het mogelijke gebruik van de App met een (huis)arts. Mocht u een bestaande medische aandoening hebben, bespreek deze dan voorafgaand aan het gebruik van de App met een (huis)arts.
 3. Controleer voordat u gebruik maakt van de voedingsschema’s en recepten in de App of de voedingsschema’s en recepten geen ingrediënten bevatten waarvoor u allergisch bent of kunt zijn.
 4. Mocht u tijdens het gebruik van de App pijn, kortademigheid, misselijkheid of duizeligheid ervaren stop dan direct met het gebruik van de App en raadpleeg een (huis)arts.

Betaling

 1. De maandelijkse kosten voor het gebruik van de App worden vermeld via de huidige aanbieding in de App, in de App Store of via andere digitale marketing kanalen.
 2. Nadat u alle 3 de categorieën (“training”, “voeding” en “coaching”) één keer in de App hebt geopend zal er een scherm verschijnen waarin gevraagd wordt of u een abonnement, met een looptijd van een maand, 3 maanden of 12 maanden, welk abonnement maandelijks automatisch verlengd, wilt afsluiten. Klik in het scherm op een van de abonnementen en u wordt doorgestuurd naar het betalingssysteem van de App Store.
 3. Betaling van de maandelijkse kosten voor het gebruik van de App vindt plaats via de door u gekozen betalingsmethode in de App Store (zie voor meer informatie: https://support.apple.com/nl-nl/HT202631.)

Opzeggen betaald abonnement

 1. Het opzeggen van het maandelijks abonnement gaat als volgt op een iPhone, iPad of iPod touch:
  Ga naar ‘Instellingen’ > ‘[uw naam]’ > ‘iTunes en App Store’.
  2. Tik boven in het scherm op uw Apple ID.
  3. Tik op ‘Toon Apple ID’. Mogelijk moet u uwApple ID verifiëren.
 2. Tik op ‘Abonnementen’.
 3. Tik op het abonnement dat u wilt beheren.
 4. Gebruik de opties om het abonnement te beheren. U kunt op ‘Annuleer abonnement’ tikken op uw abonnement te annuleren. Als u opzegt, wordt het abonnement op het einde van de huidige factureringsperiode stopgezet.

 

Let op dat uw abonnement niet automatisch stopgezet wordt als u de App verwijderd. U moet uw abonnement opzeggen via de App Store om uw abonnement te beëindigen.

Voor meer informatie zie https://support.apple.com/nl-nl/HT202039

Gebruiksrecht

 1. U als gebruiker krijgt van C Formats het persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare gebruiksrecht, welk gebruiksrecht u accepteert, om de App en de inhoud van de App van C Formats of derden partijen (“Inhoud van App”) te gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van de App Store. U krijgt het recht om de App te downloaden via de App Store, de App te installeren op uw eigen iPhone or iPad en daarna gebruik te maken van de App. Met de betaling van de maandelijkse kosten van de App krijgt alleen u het recht om de App voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik te gebruiken. Het overdragen van de App aan een ander persoon is niet toegestaan.
 2. U als gebruiker beschouwd de gebruiksovereenkomst tussen C Formats en u als een overeenkomst ten behoeve van derden in de zin van § 328 Bürgerliches Gesetzbuch ten gunste van Apple Inc.

Eigendomsrechten

 1. U als gebruiker erkent dat de App en de Inhoud van de App wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De intellectuele eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, de uitstraling, kleurencombinaties, vorm van knoppen/toetsen/buttons, video’s en recepten) zijn in eigendom bij C Formats of zijn licentiegevers en u gaat ermee akkoord dat u geen belangen of aanspraken hebt of zult opeisen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten. U erkent dat er geen rechten met betrekking tot intellectuele eigendom aan u zijn overgedragen en dat u geen – expliciete of impliciete – rechten hebt verkregen ten aanzien van de App, anders dan de gebruiksrechten beschreven onder “Gebruiksrecht”.

 

Gedragscode voor het gebruik van de App

U gaat ermee akkoord om de App te gebruiken in overeenstemming met de volgende gedragscode:

 1. U zult geheimhouding betrachten met betrekking tot de via de App aan u verstrekte informatie en u zult die informatie niet aan anderen doorgeven, zonder de toestemming van de C Formats of de persoon die de informatie aan u heeft verstrekt;
 2. U zult de App niet gebruiken om u in te laten met pesterijen of aanstootgevend gedrag, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het plaatsen van mededelingen, foto’s of opnames met smadelijke, lasterlijke, grove of schandaliserende verklaringen, of racistische, pornografische, obscene of beledigende taal of beelden;
 3. U zult de App niet gebruiken om de privacy rechten, eigendomsrechten of de andere rechten van de C Formats of van een persoon te schenden;
 4. U zult geen berichten, foto’s of opnames plaatsen, of de App gebruiken op een manier, die de rechten van de C Formats of van een derde partij schendt, plagieert of overtreedt, met inbegrip van maar niet beperkt tot een copyright, een privacy- of ander persoonlijk recht, of een eigendomsrecht, of die frauduleus of op een andere wijze onrechtmatig is of in strijd is met de wet of goede zeden;
 5. U zult de App niet gebruiken voor de promotie van goede doelen, reclame of werving van artikelen of diensten;
 6. U zult op geen enkele wijze via u publiekelijk geplaatste informatie contactinformatie plaatsen of doorgeven, met inbegrip van maar niet beperkt tot telefoonnummers, postadressen, e-mail adressen, websites of volledige namen;
 7. U zult de App niet – geheel of gedeeltelijk – reproduceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of gebruiken;
 8. U zult de App niet gebruiken voor commerciële doeleinden;
 9. U zult de App niet gebruiken om virussen, computercodes, bestanden of programma’s van welke aard dan ook te verspreiden, die de functionaliteiten van computer software of hardware, middelen voor telecommunicatie, onderbreken, vernietigen of beperken of op andere manier het mogelijk maken zonder toestemming gebruik te maken van een computer, een computer netwerk, inclusief draadloze apparaten en netwerken;
 10. U zult de App niet gebruiken om, op welke manier dan ook, onze servers of netwerken te beschadigen, te overbelasten, aan te tasten of om het gebruik en genot van andere gebruikers te belemmeren. Het is niet toegestaan om zonder toestemming toegang tot de App, services, gebruikersaccounts, computer systemen of netwerken te krijgen via; hacken, het achterhalen van wachtwoorden of welke manier dan ook.
 11. U zult, voordat u uw iPhone of iPad aan een ander persoon verkoopt, de App volledig verwijderen.

Door het downloaden van de App bevestig u als gebruiker dat

 1. u zich niet in een land bevindt dat door de regering van de Verenigde Staten:

– onder embargo is geplaatst of

– gezien wordt als land dat terrorisme ondersteund.

 1. u niet op een zwarte lijst van de regering van de Verenigde Staten staat;

 

C Formats behoudt zich, naar eigen goeddunken, het recht voor om de relatie met u te beëindigen en/of om u het gebruik van de App of een onderdeel daarvan nu of in de toekomst te ontzeggen zonder in verband met het voorgaande enige vergoeding aan u verschuldigd te zijn.

Privacy beleid en het verwerken van gegevens

 1. C Formats hecht grote waarde aan de privacy van zijn gebruikers. Daarom hebben wij een afzonderlijk privacy beleid vastgesteld, welke in zijn geheel onderdeel is van de Algemene voorwaarden van de C Formats.
 2. In ons afzonderlijk privacy beleid is meer informatie te vinden hoe C Formats of zijn partners omgaan met de eventuele verwerking van persoonsgegevens.

Afwijzing van aansprakelijkheid

C FORMATS, ZIJN DIRECTEUREN, LEIDINGGEVENDEN, WERKNEMERS, LEVERANCIERS, VERTEGENWOORDIGERS EN AGENTEN (DE “AANBIEDENDE PARTIJEN”) AANVAARDEN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN HET DOOR U GEMAAKTE GEBRUIK VAN DE APP, DE MOBIELE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES. U BEGRIJPT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT:

 1. DE APP, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES WORDEN VERSTREKT OP EEN BASIS VAN “ZOALS DIE IS” EN “ZOALS DIE BESCHIKBAAR IS”, WAARBIJ GEEN ENKELE GARANTIE WORDT GEBODEN, BEHOUDENS DE WETTELIJKE WAARBORG DAT HET GELEVERDE AAN DE OVEREENKOMST BEANTWOORDT. DE AANBIEDENDE PARTIJEN AANVAARDEN VOOR ZOVER EN IN DE MATE ALS DAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, UITDRUKKELIJK GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT DE APP, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIE VAN HET EIGENDOMSRECHT, DE VERHANDELBAARHEID, DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN EIGENDOMSRECHTEN;
 2. DE AANBIEDENDE PARTIJEN AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID EN NAKOMING VAN DE APP, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES. DE AANBIEDENDE PARTIJEN GARANDEREN NIET DAT DE APP, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES VOLDOEN AAN UW VERWACHTINGEN OF DAT DE APP, HET AANBOD VAN DE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES NIET ZAL WORDEN ONDERBROKEN EN FOUTLOOS IS;
 3. ADVIEZEN OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK OF VIA ONZE APP, DOOR U VAN ONS VERKREGEN CREËREN GEEN ENKELE GARANTIE, DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE ONDERHAVIGE ALGEMENE EN SPECIFIEKE VOORWAARDEN IS VASTGELEGD. U MAG NIET OP DIE INFORMATIE OF ADVIEZEN AFGAAN;
 4. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD, DAT U DE APP, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN VOOR EIGEN RISICO DOWNLOADT EN/OF GEBRUIKT EN DAT U ALS ENIGE AANSPRAKELIJK BENT VOOR DE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM, MOBIELE TELEFOON OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN OF GEBRUIKEN VAN DE CONTENT, DEZE SOFTWARE EN SITES.

Beperking van aansprakelijkheid

 1. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID, ZULLEN DE AANBIEDENDE PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR SCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE, BIJZONDERE, MORELE, AANVULLENDE, WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID OF VERVOLG SCHADE (MET INBEGRIP VAN SCHADE WEGENS DERVING VAN BEDRIJFSINKOMSTEN, BEDRIJFSSTAGNATIE, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE EN DERGELIJKE) ALS GEVOLG VAN DOOR U GEMAAKT GEBRUIK, MISBRUIK OF ONMOGELIJKHEID OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE APP, DE MOBIELE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES, OOK INDIEN DE GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER VAN DE AANBIEDER IN KENNIS IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN HET ONTSTAAN VAN DIE SCHADE (MET INBEGRIP VAN SCHADE GELEDEN DOOR DERDE PARTIJEN). ER ZIJN LANDEN WAAR DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DIRECTE, BIJKOMENDE OF VERVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, DUS HET IS MOGELIJK DAT DE VOORGAANDE BEPERKING OF UITSLUITING NIET OP U VAN TOEPASSING IS. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANBIEDENDE PARTIJEN JEGENS 30U VOOR DE SCHADE, VERLIEZEN EN RECHTSVORDERINGEN (UIT CONTRACT OF UIT ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID) OF ANDERSZINS) GROTER ZIJN DAN HET BEDRAG, DAT DOOR U IS BETAALD OM U TE REGISTREREN VOOR DE APP, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN DE SITES.
 2. CFormats en de gebruiker erkennen dat Apple geen garantie of ondersteuning biedt voor de APP als onderdeel van het gratis gebruik van de APP; in het geval van betaalde apps kan de gebruiker echter Apple om terugbetaling vragen. Elk verder gebruik van Apple is uitgesloten.

Vrijwaren en schadeloosstelling

 1. U gaat ermee akkoord, dat u C Formats en zijn houdstermaatschappijen, leden, dochterbedrijven, gelieerde bedrijven, serviceproviders, contractanten, agenten, vertegenwoordigers, licentieverleners, leidinggevenden, directeuren, aandeelhouders en werknemers schadeloos zult stellen in verband met een claim, proces, aanmaning, vordering of andere procedure, ingediend door een derde en veroorzaakt door, als gevolg van, of in verband met, uw (i) gebruik van de App, de mobiele content, de software en de sites, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw downloads van de sites en/of mobiele content, (ii) schending van deze Algemene voorwaarden of (iii) overtreding van de wet, een voorschrift of de rechten van een derde. U betaalt de kosten en schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot de in redelijk gemaakte advocaatkosten en de kosten opgelegd aan of anderszins gemaakt door C Formats in verband met, of voortvloeiend uit een dergelijke claim, proces, aanmaning, vordering of andere procedure.

Algemene informatie

 1. Deze Algemene voorwaarden komen in de plaats van alle eerdere overeenkomsten tussen u en C Formats. Indien u gebruik maakt van aanvullende diensten, materialen of software van derde partijen, kunnen additionele algemene voorwaarden op u van toepassing zijn. De nationale wetgeving van de Federale Republiek Duitsland is van toepassing op de relatie tussen u en de C Formats, ongeacht de voorwaarden en bepalingen van het toepasselijke internationale recht. De toepassing van de United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods (“het Weens Koopverdrag”) is uitdrukkelijk uitgesloten. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Düsseldorf, Duitsland. Indien C Formats bepaalde in deze Algemene voorwaarden beschreven rechten of voorwaarden niet uitoefent of afdwingt, dan betekent dat niet dat hij daardoor afstand doet van die rechten of voorwaarden, of dat hij ze verwerpt. Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard door een daartoe bevoegde rechter of een aangewezen bemiddelaar, dan heeft die vaststelling geen enkele invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene voorwaarden. Indien wij ervan afzien om de ons toekomende rechten voortvloeiend uit deze Algemene voorwaarden uit te oefenen bij het zich voordoen van overtredingen beschreven in deze overeenkomst, betekent dat niet dat wij daarmee afstand doen van die rechten, indien een dergelijke overtreding zich nogmaals zou voordoen. De titels van de artikelen zoals die in deze Algemene voorwaarden zijn gebruikt, zijn alleen toegevoegd om het lezen gemakkelijker te maken en kunnen op geen enkele wijze de reikwijdte of omvang van dat artikel definiëren, beperken, interpreteren of beschrijven of dat artikel op welke wijze dan ook beïnvloeden.
 2. Wij houden het recht voor om deze Algemene voorwaarden ten alle tijden aan te passen. U dient dan ook deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd te lezen. De laatste versie van de Algemene voorwaarden is terug te vinden in de App onder “over ons”.

 


Algemene voorwaarden maandelijks abonnement fit•me (Google Play Store)

Aanbieder van de App

De fit•me app (“App” of “Dienst”) is een applicatie van C Formats GmbH (geregistreerd onder HRB 50721 bij de rechtbank Düsseldorf, Duitsland), Grünstraße 8, 40212 Düsseldorf, Duitsland, e-mailadres: (“C Formats”), welke gedownload kan worden via de Google Play Store van Google  LLC. (“Play Store”). Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment via de App worden nagelezen.

Beschrijving van de App

 1. Door middel van de App heeft u als gebruiker de beschikking over uw eigen digitale persoonlijke trainer, coach en voedingsadviseur. Selecteer uw eigen doel op het gebied van training en voeding en krijg wekelijks i) 3 trainingsvideo’s, ii) voedingsschema’s en recepten en iii) motivatie coaching en verdere informatie.
 2. Het gebruik van de App is gratis totdat u alle 3 de categorieën (“training”, “voeding” en “coaching”) één keer in de App hebt geopend. Nadat u alle 3 de categorieën éénmaal hebt geopend dient u een betaald abonnement af te sluiten via de Play Store om gebruik te kunnen blijven maken van de App.

Uw gezondheid

 1. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het gebruik van de App volledig voor eigen risico is.
 2. Maak alleen gebruik van deze App als u in goede algemene gezondheid bent. Neem voordat u gebruik maakt van deze App contact op met een (huis)arts én bespreek het mogelijke gebruik van de App met een (huis)arts. Mocht u een bestaande medische aandoening hebben, bespreek deze dan voorafgaand aan het gebruik van de App met een (huis)arts.
 3. Controleer voordat u gebruik maakt van de voedingsschema’s en recepten in de App of de voedingsschema’s en recepten geen ingrediënten bevatten waarvoor u allergisch bent of kunt zijn.
 4. Mocht u tijdens het gebruik van de App pijn, kortademigheid, misselijkheid of duizeligheid ervaren stop dan direct met het gebruik van de App en raadpleeg een (huis)arts.

Betaling

 1. De maandelijkse kosten voor het gebruik van de App worden vermeld via de huidige aanbieding in de App, in de Play Store of via andere digitale marketing kanalen.
 2. Nadat u alle 3 de categorieën (“training”, “voeding” en “coaching”) één keer in de App hebt geopend zal er een pop-up scherm verschijnen waarin gevraagd wordt of u een abonnement, met een looptijd van een maand, welk abonnement maandelijks automatisch verlengd, wilt afsluiten. Klik in het pop-up scherm op bevestigen en je wordt doorgestuurd naar de Play Store.
 3. Betaling van de maandelijkse kosten voor het gebruik van de App vindt plaats via de door u gekozen betalingsmethode in de Play Store (zie voor meer informatie: https://support.google.com/googleplay/answer/2651410)

Opzeggen betaald abonnement

 1. Het opzeggen van het maandelijks abonnement gaat als volgt:
  Open de Google Play Store.
  2. Tik op ‘Menu’ > ‘Account’ > Abonnementen.
  3. Zoek het abonnement op de App.
 2. Tik op ‘Annuleren’.

 

Let op dat uw abonnement niet automatisch stopgezet wordt als u de App verwijderd. U moet uw abonnement opzeggen via de Play Store om uw abonnement te beëindigen.

Voor meer informatie zie https://support.google.com/googleplay/answer/7018481?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=nl

Gebruiksrecht

 1. U als gebruiker krijgt van C Formats het persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare gebruiksrecht, welk gebruiksrecht u accepteert, om de App en de inhoud van de App van C Formats of derden partijen (“Inhoud van App”) te gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van de Play Store. U krijgt het recht om de App te downloaden via de Play Store, de App te installeren op uw eigen mobiele telefoon/apparaat en daarna gebruik te maken van de App. Met de betaling van de maandelijkse kosten van de App krijg alleen u het recht om de App voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik te gebruiken. Het overdragen van de App aan een ander persoon is niet toegestaan.

Eigendomsrechten

 1. U als gebruiker erkent dat de App en de Inhoud van de App wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De intellectuele eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, de uitstraling, kleurencombinaties, vorm van knoppen/toetsen/buttons, video’s en recepten) zijn in eigendom bij C Formats of zijn licentiegevers en u gaat ermee akkoord dat u geen belangen of aanspraken hebt of zult opeisen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten. U erkent dat er geen rechten met betrekking tot intellectuele eigendom aan u zijn overgedragen en dat u geen – expliciete of impliciete – rechten hebt verkregen ten aanzien van de App, anders dan de gebruiksrechten beschreven onder “Gebruiksrecht”.

 

Gedragscode voor het gebruik van de App

U gaat ermee akkoord om de App te gebruiken in overeenstemming met de volgende gedragscode:

 1. U zult geheimhouding betrachten met betrekking tot de via de App aan u verstrekte informatie en u zult die informatie niet aan anderen doorgeven, zonder de toestemming van de C Formats of de persoon die de informatie aan u heeft verstrekt;
 2. U zult de App niet gebruiken om u in te laten met pesterijen of aanstootgevend gedrag, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het plaatsen van mededelingen, foto’s of opnames met smadelijke, lasterlijke, grove of schandaliserende verklaringen, of racistische, pornografische, obscene of beledigende taal of beelden;
 3. U zult de App niet gebruiken om de privacy rechten, eigendomsrechten of de andere rechten van de C Formats of van een persoon te schenden;
 4. U zult geen berichten, foto’s of opnames plaatsen, of de App gebruiken op een manier, die de rechten van de C Formats of van een derde partij schendt, plagieert of overtreedt, met inbegrip van maar niet beperkt tot een copyright, een privacy- of ander persoonlijk recht, of een eigendomsrecht, of die frauduleus of op een andere wijze onrechtmatig is of in strijd is met de wet of goede zeden;
 5. U zult de App niet gebruiken voor de promotie van goede doelen, reclame of werving van artikelen of diensten;
 6. U zult op geen enkele wijze via u publiekelijk geplaatste informatie contactinformatie plaatsen of doorgeven, met inbegrip van maar niet beperkt tot telefoonnummers, postadressen, e-mail adressen, websites of volledige namen;
 7. U zult de App niet – geheel of gedeeltelijk – reproduceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of gebruiken;
 8. U zult de App niet gebruiken voor commerciële doeleinden;
 9. U zult de App niet gebruiken om virussen, computercodes, bestanden of programma’s van welke aard dan ook te verspreiden, die de functionaliteiten van computer software of hardware, middelen voor telecommunicatie, onderbreken, vernietigen of beperken of op andere manier het mogelijk maken zonder toestemming gebruik te maken van een computer, een computer netwerk, inclusief draadloze apparaten en netwerken;
 10. U zult de App niet gebruiken om, op welke manier dan ook, onze servers of netwerken te beschadigen, te overbelasten, aan te tasten of om het gebruik en genot van andere gebruikers te belemmeren. Het is niet toegestaan om zonder toestemming toegang tot de App, services, gebruikersaccounts, computer systemen of netwerken te krijgen via; hacken, het achterhalen van wachtwoorden of welke manier dan ook.

 

C Formats behoudt zich, naar eigen goeddunken, het recht voor om de relatie met u te beëindigen en/of om u het gebruik van de App of een onderdeel daarvan nu of in de toekomst te ontzeggen zonder in verband met het voorgaande enige vergoeding aan u verschuldigd te zijn.

Privacy beleid en het verwerken van gegevens

 1. C Formats hecht grote waarde aan de privacy van zijn gebruikers. Daarom hebben wij een afzonderlijk privacy beleid vastgesteld, welke in zijn geheel onderdeel is van de Algemene voorwaarden van de C Formats.
 2. In ons afzonderlijk privacy beleid is meer informatie te vinden hoe C Formats of zijn partners omgaan met de eventuele verwerking van persoonsgegevens.

Afwijzing van aansprakelijkheid

C FORMATS, ZIJN DIRECTEUREN, LEIDINGGEVENDEN, WERKNEMERS, LEVERANCIERS, VERTEGENWOORDIGERS EN AGENTEN (DE “AANBIEDENDE PARTIJEN”) AANVAARDEN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN HET DOOR U GEMAAKTE GEBRUIK VAN DE APP, DE MOBIELE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES. U BEGRIJPT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT:

 1. DE APP, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES WORDEN VERSTREKT OP EEN BASIS VAN “ZOALS DIE IS” EN “ZOALS DIE BESCHIKBAAR IS”, WAARBIJ GEEN ENKELE GARANTIE WORDT GEBODEN, BEHOUDENS DE WETTELIJKE WAARBORG DAT HET GELEVERDE AAN DE OVEREENKOMST BEANTWOORDT. DE AANBIEDENDE PARTIJEN AANVAARDEN VOOR ZOVER EN IN DE MATE ALS DAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, UITDRUKKELIJK GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT DE APP, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIE VAN HET EIGENDOMSRECHT, DE VERHANDELBAARHEID, DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN EIGENDOMSRECHTEN;
 2. DE AANBIEDENDE PARTIJEN AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID EN NAKOMING VAN DE APP, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES. DE AANBIEDENDE PARTIJEN GARANDEREN NIET DAT DE APP, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES VOLDOEN AAN UW VERWACHTINGEN OF DAT DE APP, HET AANBOD VAN DE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES NIET ZAL WORDEN ONDERBROKEN EN FOUTLOOS IS;
 3. ADVIEZEN OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK OF VIA ONZE APP, DOOR U VAN ONS VERKREGEN CREËREN GEEN ENKELE GARANTIE, DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE ONDERHAVIGE ALGEMENE EN SPECIFIEKE VOORWAARDEN IS VASTGELEGD. U MAG NIET OP DIE INFORMATIE OF ADVIEZEN AFGAAN;
 4. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD, DAT U DE APP, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN VOOR EIGEN RISICO DOWNLOADT EN/OF GEBRUIKT EN DAT U ALS ENIGE AANSPRAKELIJK BENT VOOR DE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM, MOBIELE TELEFOON OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN OF GEBRUIKEN VAN DE CONTENT, DEZE SOFTWARE EN SITES.

Beperking van aansprakelijkheid

 1. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID, ZULLEN DE AANBIEDENDE PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR SCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE, BIJZONDERE, MORELE, AANVULLENDE, WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID OF VERVOLG SCHADE (MET INBEGRIP VAN SCHADE WEGENS DERVING VAN BEDRIJFSINKOMSTEN, BEDRIJFSSTAGNATIE, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE EN DERGELIJKE) ALS GEVOLG VAN DOOR U GEMAAKT GEBRUIK, MISBRUIK OF ONMOGELIJKHEID OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE APP, DE MOBIELE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES, OOK INDIEN DE GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER VAN DE AANBIEDER IN KENNIS IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN HET ONTSTAAN VAN DIE SCHADE (MET INBEGRIP VAN SCHADE GELEDEN DOOR DERDE PARTIJEN). ER ZIJN LANDEN WAAR DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DIRECTE, BIJKOMENDE OF VERVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, DUS HET IS MOGELIJK DAT DE VOORGAANDE BEPERKING OF UITSLUITING NIET OP U VAN TOEPASSING IS. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANBIEDENDE PARTIJEN JEGENS U VOOR DE SCHADE, VERLIEZEN EN RECHTSVORDERINGEN (UIT CONTRACT OF UIT ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID) OF ANDERSZINS) GROTER ZIJN DAN HET BEDRAG, DAT DOOR U IS BETAALD OM U TE REGISTREREN VOOR DE APP, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN DE SITES.

Vrijwaren en schadeloosstelling

 1. U gaat ermee akkoord, dat u C Formats en zijn houdstermaatschappijen, leden, dochterbedrijven, gelieerde bedrijven, serviceproviders, contractanten, agenten, vertegenwoordigers, licentieverleners, leidinggevenden, directeuren, aandeelhouders en werknemers schadeloos zult stellen in verband met een claim, proces, aanmaning, vordering of andere procedure, ingediend door een derde en veroorzaakt door, als gevolg van, of in verband met, uw (i) gebruik van de App, de mobiele content, de software en de sites, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw downloads van de sites en/of mobiele content, (ii) schending van deze Algemene voorwaarden of (iii) overtreding van de wet, een voorschrift of de rechten van een derde. U betaalt de kosten en schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot de in redelijk gemaakte advocaatkosten en de kosten opgelegd aan of anderszins gemaakt door C Formats in verband met, of voortvloeiend uit een dergelijke claim, proces, aanmaning, vordering of andere procedure.

Algemene informatie

 1. Deze Algemene voorwaarden komen in de plaats van alle eerdere overeenkomsten tussen u en C Formats. Indien u gebruik maakt van aanvullende diensten, materialen of software van derde partijen, kunnen additionele algemene voorwaarden op u van toepassing zijn. De nationale wetgeving van de Federale Republiek Duitsland is van toepassing op de relatie tussen u en de C Formats, ongeacht de voorwaarden en bepalingen van het toepasselijke internationale recht. De toepassing van de United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods (“het Weens Koopverdrag”) is uitdrukkelijk uitgesloten. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Düsseldorf, Duitsland. Indien C Formats bepaalde in deze Algemene voorwaarden beschreven rechten of voorwaarden niet uitoefent of afdwingt, dan betekent dat niet dat hij daardoor afstand doet van die rechten of voorwaarden, of dat hij ze verwerpt. Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard door een daartoe bevoegde rechter of een aangewezen bemiddelaar, dan heeft die vaststelling geen enkele invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene voorwaarden. Indien wij ervan afzien om de ons toekomende rechten voortvloeiend uit deze Algemene voorwaarden uit te oefenen bij het zich voordoen van overtredingen beschreven in deze overeenkomst, betekent dat niet dat wij daarmee afstand doen van die rechten, indien een dergelijke overtreding zich nogmaals zou voordoen. De titels van de artikelen zoals die in deze Algemene voorwaarden zijn gebruikt, zijn alleen toegevoegd om het lezen gemakkelijker te maken en kunnen op geen enkele wijze de reikwijdte of omvang van dat artikel definiëren, beperken, interpreteren of beschrijven of dat artikel op welke wijze dan ook beïnvloeden.
 2. Wij houden het recht voor om deze Algemene voorwaarden ten alle tijden aan te passen. U dient dan ook deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd te lezen. De laatste versie van de Algemene voorwaarden is terug te vinden in de App onder “over ons”.